Home » Vocabulary

pensioenleeftijd

De pensioenleeftijd is de leeftijd waarop men al of niet vrijwillig stopt met werken wegens ouderdom, en/of waarop een ouderdomspensioen ingaat. De tot dusver meestgebruikte leeftijd, 65, is destijds door Bismarck met de natte vinger vastgesteld, indachtig het feit dat de meeste arbeiders die leeftijd toch niet haalden. Inmiddels is … Lees meer

onderhandse lening

Een onderhandse lening is een geldelijke overeenkomst tussen particulieren zonder tussenkomst van een bank of geldschieter. De onderhandse lening wordt veelal gebruikt om een familielid of een vriend(in) financieel te ondersteunen wanneer deze niet terecht kan bij een reguliere financiële instelling.

Tracker

Een exchange-traded fund (ETF), ook wel een indextracker genoemd, is een beleggingsfonds dat op de beurs verhandeld wordt. Het investeringsdoel van een ETF is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een onderliggende beursindex.

beleggingsfonds

Een beleggingsfonds is in feite een ‘verzamelpunt’ voor beleggers. Op dat punt komt het geld van alle in het betreffende fonds investerende beleggers samen. Het totaalbedrag wordt het fondsvermogen genoemd. Een beleggingsfonds is vaak een naamloze vennootschap. Beleggers kopen aandelen in deze vennootschap en kopen daarmee indirect aandelen, obligaties, onroerend … Lees meer

Pinksteren

Met Pinksteren (Oudgrieks: Πεντηκοστή, Pentèkostè Nederlands: vijftig) of Sinksen wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Het is de negenenveertigste dag ná Pasen, of volgens een andere definitie de vijftigste dag ván Pasen. Met deze uitstorting wordt ook het begin van de christelijke kerk gemarkeerd. Het kan als zodanig … Lees meer

crematie

Crematie, ook wel verassing of lijkverbranding genaamd, is een veelvoorkomende vorm van lijkbezorging, naast een begrafenis.

begrafenis

Een begrafenis is een vorm van lijkbezorging waarbij iemand die overleden is begraven wordt.

uitvaart

Een uitvaart is het geheel van de handelingen en plechtigheden na het overlijden van een persoon. De uitvaart wordt besloten met een teraardebestelling of een crematie. Het begrip begrafenis omvat zowel de uitvaart als de teraardebestelling.

testament

Een testament is een meestal door een notaris opgestelde akte, waarin iemand regelt wat er na zijn/haar dood met zijn/haar nalatenschap gebeurt. Het woord testament is afgeleid uit het Latijn. Keizer Justinianus leidde het woord testamentum af van testatio mentis hetgeen betekent verklaring van de wil.

belastingaangifte

Een belastingaangifte, ook wel: aangifte, is in Nederland een verklaring van de belastingplichtige aan de hand waarvan de belastingheffende instantie (bij rijksbelastingen is dat de belastingdienst) de verschuldigde belasting kan vaststellen. De inhoud van de verklaring van de belastingplichtige is afhankelijk van de belastingsoort waarvoor de aangifte wordt ingediend. Aangifte … Lees meer

overuren

Overwerk is het werk dat gedaan wordt buiten de werktijd zoals dat is bepaald in het arbeidscontract. In de Nederlandse Arbeidstijdenwet (ATW) komt de definitie van overwerk niet voor. Er zijn alleen regels over hoeveel men in totaal mag werken. Voor veel functies wordt in het contract bedongen dat voor … Lees meer

Huishoudboekje

Een huishoudboekje is een document waarin huishouduitgaven zoals boodschappen, hulp in de huishouding en voorzieningen worden bijgehouden. Ze worden vooral gebruikt door gezinnen die hun geldstromen overzichtelijk willen houden. Naast de uitgaven worden ook de inkomende geldstromen bijgehouden. Op deze manier wordt een compleet overzicht gecreëerd van de financiën. Door … Lees meer

Europese wetgeving

Dit artikel handelt over het recht van de Europese Unie. De Europese Unie is uniek vergeleken met andere internationale organisaties in zoverre dat er een uiterst complex en hoog ontwikkeld systeem van intern recht bestaat dat supranationale werking en directe werking heeft binnen de autonome rechtsorde van de lidstaten (communautaire … Lees meer

inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een internationaal veel voorkomende belasting op inkomen die door een staat (of een lager overheidsorgaan) wordt geheven van (natuurlijke en rechts-) personen. Voor de bepaling van het inkomen dat aan belasting is onderworpen, wordt veelal onderscheid gemaakt tussen personen die in die staat wonen (inwoners van de staat), … Lees meer

WOZ

Wet waardering onroerende zaken (afgekort Wet WOZ) is een Nederlandse wet die in 1994 is aangenomen. De WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing. Voor de invoering van de Wet WOZ in 1994 mochten belastingplichtigen bij belastingaangiften zelf de waarde van hun woning … Lees meer

verbintenis

In de rechtswetenschap is een verbintenis (Latijn: Obligatio) een rechtsverhouding, krachtens welke de ene partij (schuldenaar of debiteur) een prestatie verschuldigd is aan de andere partij (schuldeiser of crediteur). De verbintenis heeft een actieve en een passieve kant: zij is zowel vorderingsrecht als schuld. Soms wordt met de term verbintenis … Lees meer

garantstelling

garantstelling

Een garantstelling is van toepassing op het aangaan van een verbintenis, in dit geval een geldlening. Het verzekerd de kredietverlener ervan dat het uitgeleende geldbedrag ook daadwerkelijk terug komt bij de uitlener. De garantstelling kan op verschillende manieren worden toegepast, al naar gelang de voorwaarden van de geldschieter. Ten eerste … Lees meer

zakgeld

Zakgeld is een geldbedrag voor kleine dagelijkse uitgaven dat financieel niet-draagkrachtigen ontvangen van de persoon of instantie onder wiens of wier zorg zij vallen, meestal op reguliere basis. De naam zakgeld heeft vanouds betrekking op een aantal munten die men in de broekzak heeft.

loonstrookje

De salarisspecificatie, traditioneel ook wel het loonstrook(je), salarisstrook(je) of weddestrook (voor militairen) genoemd, is voor veel werknemers de specificatie door de werkgever van het brutoloon, de toeslagen en inhoudingen, en het nettoloon, rekening houdende met de afspraken in de arbeidsovereenkomst en de wet.

pinpas

Een betaalkaart is een pas van kunststof waarmee betalingen kunnen worden verricht bij een betaalautomaat en vaak ook geld worden opgenomen bij een geldautomaat. Afhankelijk van de wijze waarop de betalingen worden afgehandeld, is sprake van: creditcard: betalingen worden op een later moment (en eventueel in termijnen) verrekend. Bijvoorbeeld MasterCard, … Lees meer

freo

Freo

Freo is een Nederlandse kredietverstrekker en onderdeel van de Rabobank. Freo is een handelsnaam van Rabo Direct Financiering B. V. Freo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17030004.

qeld zakelijk lenen

Qeld

Qeld is een kredietverstrekker op zakelijk gebied. Dit houdt in dat het bedrijf zich uitsluitend richt op het financieren van bedrijven en ondernemingen.

saldodipje

Saldodipje

Saldodipje is een Spaans bedrijf en onderdeel van de Multitude Groep, dat zich in Europa en ook in Nederland heeft gespecialiseerd in het verstrekken van een minilening. Het bedrijf kenmerkt zich door snel, eenvoudig en betrouwbaar kleine kredieten te verstrekken aan zowel consumenten als ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden.

optie

recht om binnen een periode een goed te kopen of te verkopen

snel geld verdienen

snel geld verdienen

Snel geld verdienen is een zoektocht van veel Nederlanders die op zoek zijn naar een vlugge manier om geld te verdienen. Wanneer dit succesvol blijkt op langere termijn, zal er veelal worden gekozen om dit in een onderneming (ZZP) om te zetten.

geld lenen zonder gedoe

geld lenen zonder gedoe

Geld lenen zonder gedoe is het verkrijgen van een geldlening zonder dat er veel vragen en/of papieren worden gevraagd. Ook vanwege het feit dat er steeds minder tijd is om zaken te regelen wordt gezocht naar deze oplossing zonder gedoe en gehannes.